L1A Visa and EB1C greencard in Vietnamese

Thị thực L1 là thị thực chuyển nhượng nội bộ công ty. Nó cho phép một công ty chuyển một nhân viên chủ chốt từ một trong các văn phòng của mình ở một quốc gia khác sang một trong những văn phòng của công ty đó ở Hoa Kỳ.

Nó cũng cho phép các công ty mở một hoạt động kinh doanh mới ở Hoa Kỳ để chuyển giao các giám đốc điều hành, quản lý và nhân viên chuyên ngành.

Có hai loại visa L1:
L1-A dành cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành, những người đang được chuyển đến văn phòng tại Hoa Kỳ hoặc đến Hoa Kỳ với mục đích thiết lập văn phòng tại Hoa Kỳ.

L1-B dành cho nhân viên chuyên ngành, những người có kỹ năng hoặc kiến thức chuyên môn thiết yếu.

Trong cả hai trường hợp, đó là người sử dụng lao động (người kiến nghị trực tiếp) nộp hồ sơ xin visa.

Visa L1
Đối với cả L1-A và L1-B, nhân viên phải làm việc cho tập đoàn trong một khoảng thời gian 12 tháng liên tục trong 36 tháng trước đó.

Thị thực L1-A cấp thời gian lưu trú tối đa lên tới 7 năm. L1-B tài trợ lên đến 5 năm. Tuy nhiên, nếu nhân viên trước đây đã làm việc ở Mỹ theo thị thực H, thời gian đó có thể được khấu trừ từ thời gian lưu trú cho phép.

Yêu cầu Visa L1
Công ty nộp hồ sơ có thể là một tập đoàn, tổ chức từ thiện (hoặc tổ chức phi lợi nhuận khác) hoặc một tổ chức tôn giáo. Các loại hình kinh doanh đủ điều kiện khác cũng có thể được cho phép.
Người sử dụng lao động (ở Mỹ) phải có mối quan hệ đủ điều kiện với một công ty ở Việt Nam hoặc quốc gia khác. Các loại mối quan hệ đủ điều kiện bao gồm: công ty mẹ, công ty con, chi nhánh văn phòng hoặc liên doanh.
Người sử dụng lao động phải làm kinh doanh như một người sử dụng lao động ở Mỹ và tại ít nhất một quốc gia nước ngoài. Điều này có nghĩa là họ đang tích cực và liên tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Nếu họ chỉ có một văn phòng ở Mỹ là không đủ điều kiện.
Nhân viên phải hoàn thành tối thiểu một năm việc liên tục cho công ty bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng ba năm ngay trước khi nộp đơn. Bất kỳ thời gian làm việc tại Hoa Kỳ sẽ không được tính vào thời gian 1 năm yêu cầu.
Người lao động phải có ý định rời khỏi Hoa Kỳ khi hết thời hạn visa.

Quy mô của công ty liên quan đến số lượng nhân viên và doanh thu được USCIS xem xét. Để thiết lập vai trò điều hành, một công ty phải có ba tầng nhân viên, người quản lý có thể cần hai hoặc ba tầng nhân viên cấp dưới.

Kế hoạch kinh doanh với các dự báo là bằng chứng quan trọng và phải tuân thủ trường hợp của các yếu tố Matter of Ho (tham khảo).

Giám đốc điều hành là chủ sở hữu duy nhất của các công ty vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu visa nhưng nộp hồ sơ với tư cách một nhân viên của công ty.

Chuẩn bị Visa L1
Trừ trường hợp công ty nộp hồ sơ đã được thành lập và nổi tiếng, có thể cần phải cung cấp tài liệu rộng rãi để chứng minh rằng các yêu cầu đang được đáp ứng.

Đối với thị thực L1-A, bạn có thể cần cung cấp bằng chứng cho thấy nhân viên chiếm vai trò điều hành hoặc quản lý.

Đối với L1-B, bạn có thể cần cung cấp bằng chứng để chứng minh trình độ kỹ năng, kiến thức hoặc kinh nghiệm của nhân viên. Đây phải là kiến thức chuyên ngành, có nghĩa là kiến thức của họ không phổ biến trong ngành hoặc trong công ty. Kiến thức có thể liên quan đến một loạt các chủ đề bao gồm công nghệ, dịch vụ hoặc quy trình của công ty.

Sau khi nhân viên L1 đã làm việc ở Mỹ được 1 năm, họ có thể nộp đơn xin cấp giấy phép thẻ xanh EB1C.